POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

HomePSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi począwszy od dnia 1 lipca 2013r. na terenie Kuźni Raciborskiej został udostępniony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK.

Do PSZOK w Kuźni Raciborskiej mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zarządców nieruchomości, a także przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających odpady komunalne na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK W KUŹNI RACIBORSKIEJ

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej.
 2. Operatorem PSZOK jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej (tel. 32 414 72 38; tel. 32 419 11 91).
 3. PSZOK jest czynny (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:
  • w każdy wtorek w godzinach od 7.00 do 15.00
  • w każdy czwartek w godzinach od 7.00 do 19.00
 4. Do PSZOK w Kuźni Raciborskiej mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zarządców nieruchomości, a także przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających odpady komunalne na terenie gminy Kuźnia Raciborska.
 5. Odpady dostarczone przez mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie.
 6. Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 4, którzy chcą dostarczyć odpady do PSZOK obowiązuje cennik zgodny z cenami obowiązującymi na instalacji.
 7. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 8. W PSZOK zbiera się w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące frakcje odpadów komunalnych:
  1. 1) papier i tektura,
  2. 2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal
  3. 3) szkło,
  4. 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  5. 5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  6. 6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  7. 7) przeterminowane leki i chemikalia,
  8. 8) zużyte baterie i akumulatory,
  9. 9) zużyte opony z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych,
  10. 10) odpady budowlano-remontowe w ograniczonej ilości do 0,5 m3 w ciągu roku kalendarzowego.
  11. 11) odpady zielone w ograniczonej ilości do 5 worków o pojemności do 120 litrów każdy z danej nieruchomości, w ciągu 1 miesiąca, pozostała ilość przyjmowana będzie odpłatnie.

  Wymienione odpady są przyjmowane od mieszkańców bez żadnych opłat natomiast przedsiębiorcy, oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą musieli ponieść koszty unieszkodliwienia dostarczonych odpadów wg ustalonego cennika.

  PSZOK stwarza możliwość pozbywania się odpadów problemowych na bieżąco bez konieczności ich gromadzenia do czasu okresowych akcyjnych zbiórek objazdowych. Każdy dostarczony odpad jest ewidencjonowany na druku potwierdzenia przekazania odpadu.

  Koszty funkcjonowania PSZOK są pokrywane z opłat jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Wymienione w punkcie 8 odpady są magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 10. Zebrane odpady są przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów zebranych w PSZOK.
 11. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób i firm dostarczających i odbierających odpady oraz ewidencja dostarczonych, zebranych i przekazanych odpadów.
 12. Potwierdzanie przyjęcia odpadów od osób fizycznych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zarządców nieruchomości, a także przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających odpady komunalne na terenie gminy Kuźnia Raciborska następuje na formularzu zawierającym informacje o odpadach, dane właściciela odpadów/zarządcy nieruchomości, dane transportującego odpady, dane przejmującego odpady. Właściciel lub przewoźnik jest obowiązany przedstawić potwierdzenie obsłudze PSZOK.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • odpady od osób fizycznych w przypadku jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje na to, że powstały na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej,
 • odpadowa papa,
 • styropian pochodzący z ocieplania budynków.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz