HomePSZOKUncategorised

Uncategorised

Walka z niską emisją

09.05.2017

PROGRAM SMOG STOP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 


28.04.2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2016 r.

 


28.04.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE NOWEGO REGULAMINU udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Link: http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12145&idmp=416&r=r

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE REGULAMINU udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 


Czy ME zakaże sprzedaży najgorszych paliw gospodarstwom domowym? 

 


Nie ma czym oddychać, a ty musisz wyjść z domu. Co robić?

 


Pierwsze seminarium tematyczne - Gmina z (dobrą) energią!

 


Kiler nasz jesienno-zimowy

 


Technologie grzewcze a niska emisja

 


Nie spalaj śmieci, bo możesz trafić do aresztu

 


Ekologia? Czasem eko-ściema

 


Co wdychamy, czym się trujemy?

 


Najmłodsze ofiary brudnego powietrza

 


KONKURS - "KTO ROBI DYM"

 


Wiadomości z dnia 18.01.2017

W Ministerstwie Środowiska o smogu:
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/w-ministerstwie-srodowiska-o-smogu/


Wiadomości z dnia 13.01.2017

Nasza Gmina przystąpiła do projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, Priorytet 5 Edukacja Ekologiczna.

Poniżej kilka najważniejszych informacji o projekcie:

LIDER PROJEKTU: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

PARTNER PROJEKTU: Planergia Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Śląskiego

CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnych skutków niskiej emisji oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza atmosferycznego powodowanym przez zjawisko niskiej emisji. Przeprowadzone w ramach projektu działania zakładają upowszechnienie świadomości problemu zanieczyszczenia powietrza, które powodowane jest przez wprowadzanie złych zachowań wiążących się ze spalaniem szkodliwych materiałów w kotłach domowych i innymi tego typu praktykami. Ponadto, założeniem projektu jest również kompleksowa edukacja społeczeństwa, w ramach zdefiniowanych grup docelowych, poprzez informację oraz promocję dobrych praktyk i zachowań oraz zapewnienie narzędzi umożliwiających racjonalny proces decyzyjny.

GRUPA DOCELOWA:
„Gmina z dobrą energią!" to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, uwzględniająca szereg działań, które skierowane będą do trzech kluczowych grup:
1) Dzieci i młodzież,
2) Dorośli mieszkańcy Subregionu Zachodniego,
3) Samorządowcy (stworzenie sieci lokalnych doradców ds. efektywności energetycznej).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt trwa od 10 lipca 2016 do 30 czerwca 2018 roku.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:
http://www.gminazenergia.pl

W ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej" zostanie przeprowadzony kolportaż ulotek i zawieszek wśród mieszkańców naszej Gminy (zawieszki: http://www.gminazenergia.pl/post/pobierz-zawieszke-akcji-nie-truj-sasiada-1 oraz ulotki (do pobrania tutaj>>>).

Jednym z elementów kampanii jest spot filmowy, w którym wystąpił aktor Franciszek Pieczka, zachęcający do upominania palących śmieci sąsiadów:

https://youtu.be/haZvWhuMu-0

Ponadto wszystkie placówki edukacyjne wchodzące w skład naszej gminy, zostały poinformowano możliwości zgłaszania się do konkursu ekologiczno-edukacyjnego współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej"

 


Wiadomości z dnia 13.01.2017

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa przedstawił wczoraj projekt uchwały antysmogowej. Jeżeli zostanie ona przyjęta przez sejmik w lutym lub marcu, to od września zacznie obowiązywać zakaz palenia mułu i flotu. Dodatkowo w nowych domach będą mogły być instalowane tylko piece klasy V.

Wśród najważniejszych założeń uchwały antysmogowej, która trafi teraz do konsultacji i zostanie poddana pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego, znajduje się wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

Ograniczenia lub zakazy wynikające z założeń do projektu uchwały antysmogowej mają objąć całe województwo śląskie i obwiązywać w całym roku kalendarzowym.

Marszałek Wojciech Saługa zadeklarował również, że w przypadku kolejnych przekroczeń norm jakości powietrza Koleje Śląskie będą dostępne dla mieszkańców za darmo.

Jak wynika z projektu uchwały, pożądanym sposobem ogrzewania budynków w województwie śląskim jest ciepło systemowe oraz ogrzewanie gazowe. Możliwe jest także ogrzewanie paliwami stałymi (węgiel, drewno), ale wyłącznie przy zastosowaniu kotłów klasy 5.

Projekt zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku: 

  • użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku;
  • ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, 
  • użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem,  ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej. Uchwałą objęte są wszystkie kotły i piece na paliwo stałe niezależnie od ich przeznaczenia. Uchwała dotyczy całego sektora mieszkaniowego oraz działalności gospodarczej, gdzie użytkowane są kotły typu „domowego” (o mocy do 1 MW).

Poniżej link do pobrania Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Ślaskiego wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw.

POBIERZ>>>

 


Wiadomości z dnia 13.01.2017

Przypomina się o obowiązkowej deratyzacji

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,  przypomina się  o  obowiązkowej deratyzacji której podlegają następujące obszary:

 

  • zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
  • zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi, służącymi użyteczności publicznej.

Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych znajdujących się na obszarach objętych deratyzacją.

Deratyzację przeprowadza się jeden raz w roku w terminie od 1 do 30 października.

Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przeprowadzają deratyzację w każdym przypadku pojawienia się w obrębie nieruchomości gryzoni.

  

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

                                                                                    ( - ) Paweł Macha

 

Informacja dot. odbioru odpadów

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” wyłoniono wykonawcę, którym został ponownie PPHU „KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie. Podwykonawcą zadania jest podobnie jak w minionym okresie Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Kuźni Raciborskiej. W dniu 28.12.2015 r. podpisano umowę z KOMART-em na okres dwóch lat tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „odpady komunalne”, a mieszkańcom zostanie dostarczony w terminie do 31.12.2015 r.

Ponadto informuje się, że zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska  przyjętym Uchwałą Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej ( udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „odpady komunalne”)  od stycznia wprowadza się:

- brązowy kolor worków z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, których wywóz ogranicza do 5 worków przy jednym odbiorze,

- czarny kolor worków z przeznaczeniem na odpady zmieszane, które nie mieszczą się w kontenerze.

Przypomnienie o opróżnianiu szamb

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska.

Po przeprowadzonej analizie częstotliwości opróżniania szamb w 2015 roku przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kuźnia Raciborska wynika, że nie wszyscy zastosowali się do obowiązującego prawa w tym przedmiocie.

W związku z powyższym przypominam  wszystkim mieszkańcom gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 250), oraz  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska ( Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 października 2015 r.), każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na której zamieszkuje zobowiązany jest do:

  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub gdy nie jest to możliwe, wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, w których będą gromadzone,
  • usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z przepełnionego zbiornika – szamba i wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych – nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,
  • właściciele lub użytkownicy nieruchomości korzystający z usług opróżniania szamba obowiązani są do udokumentowania korzystania z w/w usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi osobom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy nie stosują się do wyżej wymienionych obowiązków podlegają  karze grzywny, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu w sprawach o wykroczenia.

 

 Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

                                                                                                                 ( - ) Paweł Macha

Uwaga! Nowy wzór deklaracji „ śmieciowej”

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, iż w związku z koniecznością wynikającą z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącą zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podjęciem przez Radę Miasta Kuźnia Raciborska w dniu 8 października 2015 r. stosownej uchwały, z dniem 4 listopada br. zaczyna obowiązywać nowy wzór deklaracji, który należy składać przy zmianie liczby deklarowanej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zgłaszaniu nowej nieruchomości.

W celu pobrania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój 16 lub pobrać deklarację ze strony internetowej Urzędu www.kuzniaraciborska.pl

w zakładce „odpady komunalne”

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz