Uncategorised

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

Szanowni Mieszkańcy

Od dnia 1 marca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej będzie prowadzona weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje, ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, uprasza się o złożenie nowej deklaracji w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmieciowych (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób, tymczasowe zamieszkanie, wynajem domu, lokalu, wyprowadzenie się osób lub zgon) w terminie do dnia 31.03.2018r.

Po wyznaczonym terminie (31.03.2018r.), każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w deklaracji będzie weryfikowana indywidualnie przez tutejszy Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 1.03.2018r. między innymi spowodowane jest różnicą w ilości złożonych deklaracji, a liczbą osób zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KUŹNIA RACIBORSKA !

OD 1 MARCA 2018 r. NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

Jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.03. 2018r. wynosić będzie  15,50  zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

- jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2018 r. wynosić będzie 40,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIE MAJĄ OBOWIĄZKU PONOWNEGO SKŁADANIA DEKLARACJI.

Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie tj. : opłatę należy uiszczać kwartalnie, do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO NUMER PODANY ZOSTAŁ MIESZKAŃCOM W PRZESYŁANYCH PISMACH ALBO W KASIE URZĘDU, U SOŁTYSÓW, NA POCZCIE LUB W DOWOLNIE WYBRANYM BANKU.

 

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 16 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, numer telefonu 032 419 14 17 wew. 131

Monitorowanie jakości powietrza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń powietrza (pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5), które zostało zamontowane na budynku Zespółu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka oraz Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej. Urządzenia te pojawiły się w 22 miejscach powiatu raciborskiego. Czujniki zostały zamontowane w każdej z gmin oraz w każdej dzielnicy miasta Raciborza. Czujniki jakości powietrza zostały zaprojektowane i wykonane przez studentów koła naukowego kierunku Automatyka i Robotyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Projekt został sfinansowany przez powiat raciborski oraz miasto Racibórz.

Stan czystości powietrza w wybranej gminie powiatu oraz dzielnicy Raciborza możemy sprawdzić wchodząc na stronę internetową: http://telemetria.tech

Czujnik w Kuźni Raciborskiej (link) : http://telemetria.tech/pk/cz24.php?18

Gmina Kuźnia Raciborska, w ramach projektu „Gmina z(dobrą) energią”, otrzymała od firmy Airly darmowy czujnik smogowy pokazujący bieżącą jakość powietrza. Jakość powietrza w Rudach można sprawdzać pod adresem: www.map.airly.eu lub bezpośrednio pod linkiem https://map.airly.eu/pl/#latitude=50.19189&longitude=18.44909&id=2588

Zapraszamy również na stronę „Gmina z energią”: http://kuznia.gminazenergia.pl/. Strony „Gmina z energią” to serwisy informacyjno-edukacyjne, gdzie przez cały rok mieszkańcy będą mieli dostęp do informacji na temat niskiej emisji, efektywnych technik grzewczych, odnawialnych źródeł energii czy budownictwa energooszczędnego. Serwisy „Gmina z energią” to jednak nie tylko informacje – mieszkańcy gmin Subregionu Zachodniego znajdą tam narzędzia takie kalkulator efektywności energetycznej, poradnik budownictwa, a także wiele materiałów edukacyjnych, z których na bieżąco będą mogli korzystać nauczyciele czy organizacje pozarządowe.

Czujnik w Rudach (link): https://map.airly.eu/pl/#latitude=50.19189&longitude=18.44909&id=2588

Dodatkowo mapa województwa śląskiego z podziałem na obszary, dla których tworzona jest raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza według metodyki opisanej w zakładce „Metoda prognozowania jakości powietrza” znajduje się na stronie internetowej:
http://spjp.katowice.wios.gov.pl/

Powiadomienia o jakości powietrza w województwie śląskim można śledzić na stronie internetowej:
http://www.katowice.pios.gov.pl/aktualnosci/komunikaty/powietrze.pdf

Walka z niską emisją

12.02.2018

Monitorowanie jakości powietrza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 


09.05.2017

PROGRAM SMOG STOP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 


28.04.2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2016 r.

 


28.04.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE NOWEGO REGULAMINU udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Link: http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12145&idmp=416&r=r

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE REGULAMINU udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 


Czy ME zakaże sprzedaży najgorszych paliw gospodarstwom domowym? 

 


Nie ma czym oddychać, a ty musisz wyjść z domu. Co robić?

 


Pierwsze seminarium tematyczne - Gmina z (dobrą) energią!

 


Kiler nasz jesienno-zimowy

 


Technologie grzewcze a niska emisja

 


Nie spalaj śmieci, bo możesz trafić do aresztu

 


Ekologia? Czasem eko-ściema

 


Co wdychamy, czym się trujemy?

 


Najmłodsze ofiary brudnego powietrza

 


KONKURS - "KTO ROBI DYM"

 


Wiadomości z dnia 18.01.2017

W Ministerstwie Środowiska o smogu:
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/w-ministerstwie-srodowiska-o-smogu/


Wiadomości z dnia 13.01.2017

Nasza Gmina przystąpiła do projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, Priorytet 5 Edukacja Ekologiczna.

Poniżej kilka najważniejszych informacji o projekcie:

LIDER PROJEKTU: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

PARTNER PROJEKTU: Planergia Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Śląskiego

CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnych skutków niskiej emisji oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza atmosferycznego powodowanym przez zjawisko niskiej emisji. Przeprowadzone w ramach projektu działania zakładają upowszechnienie świadomości problemu zanieczyszczenia powietrza, które powodowane jest przez wprowadzanie złych zachowań wiążących się ze spalaniem szkodliwych materiałów w kotłach domowych i innymi tego typu praktykami. Ponadto, założeniem projektu jest również kompleksowa edukacja społeczeństwa, w ramach zdefiniowanych grup docelowych, poprzez informację oraz promocję dobrych praktyk i zachowań oraz zapewnienie narzędzi umożliwiających racjonalny proces decyzyjny.

GRUPA DOCELOWA:
„Gmina z dobrą energią!" to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, uwzględniająca szereg działań, które skierowane będą do trzech kluczowych grup:
1) Dzieci i młodzież,
2) Dorośli mieszkańcy Subregionu Zachodniego,
3) Samorządowcy (stworzenie sieci lokalnych doradców ds. efektywności energetycznej).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt trwa od 10 lipca 2016 do 30 czerwca 2018 roku.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:
http://www.gminazenergia.pl

W ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej" zostanie przeprowadzony kolportaż ulotek i zawieszek wśród mieszkańców naszej Gminy (zawieszki: http://www.gminazenergia.pl/post/pobierz-zawieszke-akcji-nie-truj-sasiada-1 oraz ulotki (do pobrania tutaj>>>).

Jednym z elementów kampanii jest spot filmowy, w którym wystąpił aktor Franciszek Pieczka, zachęcający do upominania palących śmieci sąsiadów:

https://youtu.be/haZvWhuMu-0

Ponadto wszystkie placówki edukacyjne wchodzące w skład naszej gminy, zostały poinformowano możliwości zgłaszania się do konkursu ekologiczno-edukacyjnego współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej"

 


Wiadomości z dnia 13.01.2017

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa przedstawił wczoraj projekt uchwały antysmogowej. Jeżeli zostanie ona przyjęta przez sejmik w lutym lub marcu, to od września zacznie obowiązywać zakaz palenia mułu i flotu. Dodatkowo w nowych domach będą mogły być instalowane tylko piece klasy V.

Wśród najważniejszych założeń uchwały antysmogowej, która trafi teraz do konsultacji i zostanie poddana pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego, znajduje się wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

Ograniczenia lub zakazy wynikające z założeń do projektu uchwały antysmogowej mają objąć całe województwo śląskie i obwiązywać w całym roku kalendarzowym.

Marszałek Wojciech Saługa zadeklarował również, że w przypadku kolejnych przekroczeń norm jakości powietrza Koleje Śląskie będą dostępne dla mieszkańców za darmo.

Jak wynika z projektu uchwały, pożądanym sposobem ogrzewania budynków w województwie śląskim jest ciepło systemowe oraz ogrzewanie gazowe. Możliwe jest także ogrzewanie paliwami stałymi (węgiel, drewno), ale wyłącznie przy zastosowaniu kotłów klasy 5.

Projekt zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku: 

  • użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku;
  • ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, 
  • użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem,  ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej. Uchwałą objęte są wszystkie kotły i piece na paliwo stałe niezależnie od ich przeznaczenia. Uchwała dotyczy całego sektora mieszkaniowego oraz działalności gospodarczej, gdzie użytkowane są kotły typu „domowego” (o mocy do 1 MW).

Poniżej link do pobrania Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Ślaskiego wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw.

POBIERZ>>>

 


Wiadomości z dnia 13.01.2017

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz