Nabór na Wykonawców „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

W związku z uruchomionym przez Gminę Kuźnia Raciborska „Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, ogłaszamy zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła w budynkach.

Celem „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska” jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w Budynkach stanowiących własność mieszkańców.

Celem naboru jest modernizacja kotłów, polegająca na wymianie niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, takie jak kocioł opalany węglem, kocioł na biomasę/pellet, kocioł gazowy LPG oraz kocioł olejowy.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:

  • kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kocioł opalany biomasą, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kocioł LPG,
  • kocioł olejowy.

W celu uczestnictwa w Programie należy przedstawić ofertę wraz z następującymi dokumentami:

1

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

2

Dane teleadresowe, zaświadczenie o numerze posiadanego rachunku bankowego, dane osobiste do podpisania umowy.

3

Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązywania się z prac oraz udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi.

4

Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót, w tym: uprawnienia dot. eksploatacji i nadzoru oraz inne dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu.

5

Wykaz wykonanych modernizacji w ramach PONE lub prywatnych zleceń (opcjonalnie).

6

Autoryzacje Producentów, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w PONE (oświadczenie producenta kotłów, że firma jest autoryzowanym instalatorem, ukończyła szkolenie w zakresie budowy, rozruchu i montażu kotłów).

7

Proponowany wykaz kotłów zgłoszonych do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, spełniających wymagania Regulaminu.

8

Dokumentacja techniczno-ruchowa potwierdzająca spełnienie wymagań Regulaminu.

9

Deklaracja o zabezpieczeniu przed niedozwolonym spalaniem odpadów.

10

Zaświadczenie o zabezpieczeniu przed możliwością cofnięcia się płomienia do podajnika paliwa.

11

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej, co najmniej 60 miesięczną gwarancję na montowane urządzenie.

12

Certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez akredytowane, przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium, potwierdzające spełnienie wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.

13

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: ważne badania emisyjności kotła, dopuszczenie kotła do obrotu handlowego

 

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Termin realizacji Programu PONE: do 15 października 2017 roku.

Uczestnik naboru otwartego przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Uczestnik naboru otwartego ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska, w opisanym segregatorze/skoroszycie: „PONE-Wykonawca”, w terminie do 30 lipca 2017 r.

Oferty będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
  2. oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące naboru oraz Programu można otrzymać pod numerem telefonu (32) 419 14 17 wew.129, 131 oraz w terminie od 1 czerwca 2017 r. wew. 107.

Poniżej link do Uchwały Nr XXX/282/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”:

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12191&idmp=693&r=r

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information